Regulamin Newslettera

Witam w Sklepie NoweHafty i zapraszam Cię do zapoznania się z Regulaminem dostarczania Newslettera, w którym znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje o usłudze Newslettera i Lead Magnet.

 

Regulamin dostarczania Newslettera

 

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Usługodawczyni świadczy drogą elektroniczną usługę dostarczania korespondencji zawierającej treści edukacyjne, informacje o wydarzeniach organizowanych przez Sprzedającą, a także informacje handlowe i marketingowe za pomocą poczty e-mail (Newsletter).
 2. Usługodawczyni może także udostępniać nieodpłatnie w zamian za podanie danych osobowych (zapis do Newslettera) lub odpłatnie w zamian za zapłatę ceny treści cyfrowe (Lead magnet).
 3. Ten Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umów dotyczących Newslettera i Lead magnet, a także procedurę reklamacyjną.
 4. W każdej sprawie związanej z Newsletterem i Lead Magnet Użytkownik może skontaktować się z Usługodawczynią:
  1. wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@nowehafty.pl,
  2. korzystając z Formularza kontaktowego na stronie tutaj,
  3. dzwoniąc pod numer 514 232 897.
 5. Usługodawczyni zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia lub zakończenia wykonywania usługi Newslettera lub dostarczania Lead magnet. W przypadku zakończenia świadczenia usługi, Usługodawczyni poinformuje o tym Subskrybenta za pomocą poczty e-mail na adres e-mail wskazany w Formularzu.
 6. Informacje dotyczące innych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawczynię znajdują się w Regulaminie.
 7. Informacje o usłudze Newslettera oraz o Lead magnet nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 

2. DEFINICJE

 

Usługodawczyni – Katarzyna Kępka prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą NoweHafty Katarzyna Kępka z siedzibą w Zielonkach (32-087), ul. Na Popielówkę 57a/1, NIP: 7382067365, adres e-mail: kontakt@nowehafty.pl, tel. 514 232 897, będąca także Administratorem danych Użytkownika;

 

Formularz - formularz dostępny w Serwisie, za pomocą którego Użytkownik może zapisać się do Newslettera;

 

Lead magnet – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej w związku z zapisem do Newslettera w zamian za podanie danych osobowych lub za zapłatę ceny;

 

Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawczynię na rzecz Użytkownika, polegająca na dostarczaniu korespondencji elektronicznej, zawierającej treści edukacyjne, informacje o wydarzeniach organizowanych przez Usługodawczynię, a także informacje handlowe w rozumieniu art. 2 ust. 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i marketingowe, wysyłane na adres e-mail Użytkownika wskazany w Formularzu;

 

Serwis – prowadzona przez Usługodawczynię strona internetowa dostępna pod adresem domeny https://nowehafty.pl/ wraz z jej rozszerzeniami;

 

Subskrybent – Użytkownik, który zawarł z Usługodawczynią umowę o świadczenie usługi Newslettera.

 

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta; 

 

Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z usług opisanych w niniejszym Regulaminie, w tym zawarła umowę o świadczenie usługi Newslettera i (opcjonalnie) o dostarczenie Lead magnet.

3. NEWSLETTER

 1. Usługodawczyni za pośrednictwem Serwisu umożliwia Użytkownikowi zawarcie umowy o świadczenie usługi Newslettera drogą elektroniczną.
 2. Użytkownik może zawrzeć umowę o świadczenie usługi Newslettera poprzez zapis do Newslettera:
 3. za pomocą formulaza zapisu dostępnego w Serwisie i na jego podstronach,
 4. przez skierowanie do Usługodawczyni wyraźnej prośby o zapisanie do Newslettera (w tym za pomocą poczty elektronicznej).
 5. Warunkiem zapisu do Newslettera jest podanie przez Użytkownika imienia i adresu e-mail oraz wyrażenie aktywnej zgody na wysyłanie mu przez Usługodawczynię informacji handlowych i marketingowych.
 6. W przypadku zapisu przez Formularz zgoda zostaje wyrażona poprzez wciśnięcie przycisku „Zapisz się”.
 7. Użytkownik potwierdza zgodę przez wciśnięcie linku potwierdzającego chęć zapisu we wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail wskazany w Formularzu.
 8. Umowa o świadczenie usługi Newslettera zostaje zwarta na czas nieokreślony z chwilą skutecznego potwierdzenia subskrypcji, o której mowa w ust. 5. Do momentu potwierdzenia subskrypcji usługa Newslettera nie będzie realizowana.
 9. Umowa może także zostać zawarta w inny dobrowolny, świadomy, konkretny i jednoznaczny sposób.
 10. Zapis do Newslettera oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych Subskrybenta na zasadach opisanych w tym Regulaminie i w Polityce prywatności, o czym Użytkownik jest informowany przed zawarciem Umowy.
 11. Subskrybent może w każdej chwili bez podawania przyczyny i bez wpływu na inne umowy zawarte z Usługodawczynią wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych w celu świadczenia usługi Newslettera i rozwiązać umowę o świadczenie usługi Newslettera.
 12. Do rozwiązania umowy o świadczenie usługi Newslettera dochodzi poprzez zgłoszenie Usługodawczyni jednoznacznego żądania usunięcia Subskrybenta z bazy subskrybentów w dowolnej, wyraźnej formie, w tym przez:
 13. kliknięcie aktywnego linku „Unsubscribe” widocznego w każdej korespondencji Newsletter,
 14. wysłanie wiadomości zawierającej żądanie usunięcia z bazy subskrybentów na adres poczty elektronicznej kontakt@nowehafty.pl.
 15. Umowę o świadczenie usługi Newslettera uważa się za rozwiązaną z chwilą skutecznego poinformowania Usługodawczyni o tym żądaniu.
 16. Usługodawczyni usuwa Subskrybenta z bazy subskrybentów niezwłocznie, nie później niż w terminie 48 godzin od zgłoszenia żądania.
 17. Usługodawczyni może w każdym momencie rozwiązać umowę o świadczenie usługi Newslettera w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu i obowiązującego prawa.

4. LEAD MAGNET

 1. Usługodawczyni może umożliwić Użytkownikowi zawierającemu umowę o świadczenie usługi Newslettera jednoczesne zawarcie umowy o dostarczenie Lead magnet w zamian za podanie danych osobowych (prezent za zapis).
 2. Jeżeli w informacji widocznej podczas wypełniania Formularza Usługodawczyni wyraźnie wskazała, że z zawarciem umowy Newslettera wiąże się dostarczenie Lead magnet, umowa o dostarczenie Lead magnet zostaje zawarta z chwilą zawarcia umowy o świadczenie usługi Newslettera.
 3. Dostarczenie Lead magnet nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od jej zawarcia.
 4. Użytkownik, który nie chce podawać danych osobowych w celu dostarczenia Lead magnet i świadczenia na jego rzecz usługi Newslettera, może otrzymać Lead magnet w zamian za zapłatę określonej przez Usługodawczynię ceny. W tym celu Użytkownik powinien skontaktować się z Usługodawczynią na adres poczty elektronicznej kontakt@nowehafty.pl.
 5. Do umowy zakupu Lead magnet w zamian za cenę mają zastosowanie postanowienia Regulaminu sprzedaży.

 

5. WARUNKI KORZYSTANIA I WYMOGI TECHNICZNE

 1. W celu korzystania z funkcjonalności Serwisu, pozwalających na zapisanie się do Newslettera oraz w celu korzystania z usługi Newslettera i uzyskania dostępu do Lead magnet, sprzęt ani oprogramowanie Użytkownika nie muszą spełniać szczególnych warunków technicznych. Wystarczające są:
 2. dostęp do Internetu;
 3. dowolny aktualny system operacyjny,
 4. odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja standardowej przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików, np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer;
 5. aktywne konto poczty e-mail,
 6. klawiatura lub inne rozwiązanie umożliwiające pisanie.
 7. W celu prawidłowego korzystania z Lead magnet, w zależności od rodzaju Lead magnet, mogą być także potrzebne:
  1. w przypadku plików tekstowych zapisanych w formacie doc., docx: standardowy pakiet biurowy (np. Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice),
  2. w przypadku plików video: standardowy odtwarzacz plików wideo (np. WindowsMediaPlayer),
  3. w przypadku pozostałych plików: dowolny program obsługujący pliki elektroniczne odpowiednio w formacie pdf., xsl, mobi, pub.
 8. Usługodawczyni nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi warunki umowy o świadczenie usługi Newslettera oraz umowy o dostarczenie Lead magnet (niniejszy Regulamin) przed zawarciem umowy. Użytkownik może pobrać treść Regulaminu na swoje urządzenie.
 9. Korzystając z Serwisu i zapisując się do Newslettera, Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.
 10. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu, z usługi Newslettera oraz z Lead magnet w sposób zgodny z przeznaczeniem, zgodny z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami oraz w sposób niezakłócający ich funkcjonowania.
 11. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY, odpowiedzialność za zgodność treści cyfrowych z umową I REKLAMACJA

 1. Subskrybent będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może odstąpić od umowy o świadczenie usługi Newslettera lub umowy o dostarczenie Lead magnet w terminie 14 dni od zawarcia umowy bez podania przyczyny.
 2. W sytuacji niezgodności z umową Lead magnet, Newslettera lub związanych z nimi usług świadczonych drogą elektroniczną, Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta posiada uprawnienia wymienione w Ustawie o prawach konsumenta, których niniejszy Regulamin w żaden sposób nie ogranicza, w tym może żądać doprowadzenia Lead magnet do zgodności z umową.
 3. W celu zgłoszenia:
 4. odstąpienia od umowy,
 5. wystąpienia problemów technicznych z zapisem do Newslettera, Newsletterem lub Lead Magnet,
 6. niezgodności Lead magnet z umową,
 7. reklamacji usługi Newslettera,
 8. reklamacji innych usług świadczonych drogą elektroniczną, związanych z usługą Newslettera i Lead magnet,

Użytkownik może skontaktować się z Usługodawczynią w dowolnej formie, w tym:

 1. pocztą elektroniczną na adres: kontakt@nowehafty.pl,
 2. pisemnie na adres: Zielonkach (32-087), ul. Na Popielówkę 57a/1,
 3. telefonicznie pod numerem telefonu 514 232 897.
 4. Zgłoszenie powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail) oraz – dodatkowo, w celu sprawnego rozpoznania zgłoszenia – informację czego dotyczy zgłoszenie, datę wystąpienia nieprawidłowości oraz żądanie Użytkownika.
 5. Usługodawczyni rozpoznaje zgłoszenie i informuje Użytkownika o sposobie rozstrzygnięcia nie później niż w terminie 14 dni, przesyłając Użytkownikowi odpowiedź drogą poczty elektronicznej na adres wskazany w Formularzu, a w sytuacji braku tego adresu, pocztą tradycyjną. Brak odpowiedzi w tym czasie oznacza uznanie żądania Użytkownika za uzasadnione.

 

7. PRAWA AUTORSKIE

 1. Lead magnet oraz wszelkie treści i materiały udostępniane Użytkownikowi przez Usługodawczynię w ramach usługi Newslettera (dalej łącznie: „Materiały”) stanowią własność intelektualną Usługodawczyni lub Usługodawczyni posiada stosowne prawa do nich i są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Materiały korzystają z ochrony prawnej przewidzianej w tej ustawie. Materiały mogą też zawierać podlegające ochronie znaki towarowe.
 2. Materiały udostępniane są Użytkownikowi na jego użytek własny. Zabronione jest korzystanie z Materiałów w jakikolwiek inny sposób, w tym ich kopiowanie i rozpowszechnianie. Naruszenie tego zakazu stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Usługodawczyni lub inne osoby uprawnione mogą także domagać się stosownego odszkodowania, zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają możliwości podjęcia kroków prawnych przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w stosunku do osób naruszających prawa autorskie Usługodawczyni lub osób trzecich.

 

8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest uprawniony do skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń:
  1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
  2. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawczynią;
  3. skorzystanie z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta i Przedsiębiorcę na prawach konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: gov.pl/sporykonsumenckie.php oraz w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej.
 3. Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR jest stroną internetową z punktem kompleksowej obsługi Konsumentów i Przedsiębiorców, którzy zmierzają do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

 

9. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 1. Serwis używa plików cookies. Możesz zmienić ustawienia plików cookies z poziomu swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat cookies znajduje się w Polityce prywatności.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Usługodawczyni, tj. Katarzyna Kępka prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą NoweHafty Katarzyna Kępka z siedzibą w Zielonkach (32-087), ul. Na Popielówkę 57a/1, NIP: 7382067365, adres e-mail: kontakt@nowehafty.pl, tel. 514 232 897
 3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności dostępnej w Serwisie w zakładce „Polityka prywatności”.

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania w Serwisie tj. od dnia 02.06.2023r.
 2. Usługodawczyni zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, do których należą m.in. zmiana polityki lub technologii lub rozwój Serwisu, zmiana prawa, wprowadzenie nowych usług lub zmiana usług.
 3. O zmianach Regulaminu Usługodawczyni poinformuje Użytkownika poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w Serwisie.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta lub innych ustaw obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek postanowienie Regulaminu narusza prawa Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, przyznane przez powszechnie obowiązujące prawo, zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl